در نوشته ی گذشته از ملزومات خانه گفتم. که خیلی واقعی و بی شیله پیله و در همان زمان به سمت فراواقعی شدن رفت. خانه و منزل ملزومات دیگری از این دست نیز دارد. مثلا اینکه خانه باید بچسبد! چه زیبارویانی که داخل می شوند و چه زیبا سیرتانی که خارج می شوند! نبینیم جز فسوس و مزیح! 😃

نمک ها را کنار زنیم، به جد و تلاش باید که جای نشستن در عین که آرام باشد اما آرام و قرار برباید و دل را به هزار سو برد. پس یکی دیگر از ملزومات این خانه: تکاپو و هزار سو  و جنجال پیامدش است.

این اتفاق خوشایند به هزار و یک روش می تواند رقم خورد. مثلا جایگاه شایسته ای برای کتب و خوانش آنها و خوانشگران شان فراهم آید. نوعی زیبایی و هنر در کار باشد.

می توان ابزار و ادوات نوشتن را به کار گرفت و همگی تمثیلی ساده چون فکر باشند.