رفتار آدمهایی که زیادی مهربانی می کنند برایم عجیب است. یا اقلا وقتی که که تظاهر به مهربانی می کنند. حتی وقتی که پای نفع خودشان، موجودیتشان در میان باشد، آن وقت چرا باید طرف مرا بگیرند؟ واضح نیست چرا؟ البته کار من اصلا و ابدا یافتن دلایل نیست. بلکه بنظر می آید دلایل واضح و مبرهن باشند. او حتما روزی با تبر تیز شده بسویت باز خواهد گشت تا انتقام این روزهای پر از مهربانی را از تو بگیرد!

از آدمهایی که ناراست و در پوشش کلمات، لباس و ظواهر می خواهند ثابت کنند که خیلی مهربانند و من بیشتر از هر کس و هر چیز-حتی خودشان- برایشان مهم هستم، خیلی می ترسم.