اگر که خانه ای بسازیم باید که بتوانیم آن را تصویر کنیم!


ساختن خانه ی آرمانی شاید که آرزوی من باشد این روزها، و مساله ی دقیقتر این است که ساختن آرمان ها مساله ی دقیق من است این روزها. مثلا ساختن جهان آنگونه که می خواهم ببینم، با قواعد و امیال خودم و آنچه که بیش از همه با اجزا تناسب داشته باشد. 

گاهی که بسیار هدف از نوشتن ها هم همین ها هستند. عکاسی هم شیوه ی دیگری است که رئال یا سورئال هر دو را به بهترین وجه به انجام می رساند. تصویر ما از از زاویه ی دید تصویر گر آگاه می سازد و آنگاه که تصویری ثبت شود می دانیم که برای ماندگاری یا نمایش این دیدگاه، چارچوبی دیگر به دور انداخته شده! از طرفی ایجاد تصویری با مفاهیم سورئال از طریق ابزاری کاملا رئالیستی و منطبق بر قواعد فیزیک نور چیز متناقض جدیدی می سازد. 📷